pn–sb 11:00–23:00
nd 12:00–23:00

§ 1

Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez PA GA Group Sp. z .o .o, siedzibą w Markach, ul. Krótka 7,

05-270 Marki, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000606488, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 200.000 złotych, NIP 522-30-57-005, REGON 363929625, zwaną dalej „Restauracja”.

 

§ 2

1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Restauracją na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty restauracji Made In Italy przy ul. Żelaznej 59A w Warszawie i promocjach organizowanych w restauracji.

2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Restauracją, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w postanowieniach ustępów powyższych.

 

§ 3

Usługa Newsletter jest bezpłatna.

 

§ 4

1. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie www.madeinitaly.com.pl w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Restauracji i nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

2. Następnie Restauracja na podany adres e-mail wyśle mail aktywacyjny. W jego treści będzie wskazana treść Regulaminu oraz Polityki prywatności. Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez Restaurację, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

 

§ 5

Restauracja informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.).

 

§ 6

Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

§ 7

1. Użytkownik ma prawo w każdej chwili wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

2. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy restauracja@madeinitaly.com.pl, pocztą na adres Restauracji podany w postanowieniu § 1 Regulaminu.

 

§ 8

Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

 

§ 9

1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy restauracja@madeinitaly.com.pl, pocztą bezpośrednio na adres Restauracji podany w Regulaminie.

2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez Restaurację.

3. Restauracja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

§ 10

1. W trakcie korzystanie z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie, w szczególności w korespondencji z Restauracją lub w formularzu rejestracyjnym, treści o charakterze bezprawnym.

2. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.

Wróć